<!– wp:paragraph –>
<p>Počas tehotenstva je žena&nbsp; sledovaná&nbsp; gynekológom od stanovenia &nbsp;gravidity pravidelne 1x do mesiaca. V&nbsp;každej poradni&nbsp; sa skontroluje moč chemicky, &nbsp;krvný tlak, &nbsp;prírastok na váhe, &nbsp;potrebné tehotenské vyšetrenie vrátane anamnézy.</p>
<!– /wp:paragraph –>

<!– wp:heading –>
<h2 class=“wp-block-heading“><strong>1. trimester</strong></h2>
<!– /wp:heading –>

<!– wp:list –>
<ul><!– wp:list-item –>
<li><strong>Prvé vyšetrenie –&nbsp;</strong>potvrdenie vitálnej / živej / gravidity,</li>
<!– /wp:list-item –></ul>
<!– /wp:list –>

<!– wp:list –>
<ul><!– wp:list-item –>
<li>vstupné tehotenské odbery krvi: stanovenie krvnej skupiny a Rh faktoru ,/Rh protilátky/</li>
<!– /wp:list-item –>

<!– wp:list-item –>
<li>testy na   hepatitídu B a C, HIV, syfilis, toxoplazmózu, krvný obraz, glykémia, hormóny štítnej žľazy, hemokoagulačné testy</li>
<!– /wp:list-item –>

<!– wp:list-item –>
<li>vystavenie materskej knižky so stanovením termínu pôrodu</li>
<!– /wp:list-item –></ul>
<!– /wp:list –>

<!– wp:list –>
<ul><!– wp:list-item –>
<li><strong>11 – 13. týždeň –&nbsp;</strong>Prenatálny multimarkerový&nbsp; skríning vývojových chýb&nbsp; v&nbsp;I. trimestri ultrazvukom sa vyšetrí a &nbsp;zmeria veľkosť plodu –&nbsp; CRL,&nbsp; šijové prejasnenie – (NT) a stanoví &nbsp;&nbsp;sa sérová hladina PAPP-A a&nbsp;free-b-hCG</li>
<!– /wp:list-item –></ul>
<!– /wp:list –>

<!– wp:heading –>
<h2 class=“wp-block-heading“><strong>2. trimester</strong></h2>
<!– /wp:heading –>

<!– wp:list –>
<ul><!– wp:list-item –>
<li><strong>15 – 16. týždeň</strong>&nbsp;– Odber krvi na prenatálny skríning VVCH&nbsp; v&nbsp;II. Trimestri, vyšetrujú sa najmenej dva &nbsp;parametre, AFP a&nbsp;hCG.</li>
<!– /wp:list-item –>

<!– wp:list-item –>
<li><strong>17 – 18. týždeň</strong>&nbsp;– genetické vyšetrenie a&nbsp;amniocentéza v&nbsp;indikovaných prípadoch / Indikáciu prenatálneho genetického vyšetrenia stanovuje lekár so špecializáciou v&nbsp;špecializačnom odbore lekárska genetika v spolupráci s&nbsp;gynekológom</li>
<!– /wp:list-item –>

<!– wp:list-item –>
<li><strong>20 – 22. týždeň</strong>&nbsp;– prenatálny ultrasonografický morfologický skríning</li>
<!– /wp:list-item –>

<!– wp:list-item –>
<li><strong>24 – 26. týždeň</strong>&nbsp;– glukózový test, kontrolné krvné testy – krvný obraz, toxoplazmóza</li>
<!– /wp:list-item –></ul>
<!– /wp:list –>

<!– wp:heading –>
<h2 class=“wp-block-heading“><strong>3. trimester</strong></h2>
<!– /wp:heading –>

<!– wp:list –>
<ul><!– wp:list-item –>
<li><strong>28. týždeň</strong>&nbsp;&nbsp;–&nbsp;&nbsp; Rh protilátky u&nbsp;žien s&nbsp;krvným faktorom Rh negatívnym</li>
<!– /wp:list-item –>

<!– wp:list-item –>
<li><strong>30. – 32. týždeň</strong>&nbsp;– ultrasonografické vyšetrenie plodu</li>
<!– /wp:list-item –>

<!– wp:list-item –>
<li><strong>32. týždeň</strong>&nbsp;– nástup na materskú dovolenku &nbsp;zo zdravotnej indikácie</li>
<!– /wp:list-item –>

<!– wp:list-item –>
<li><strong>32. – 34. týždeň</strong>&nbsp;– kontrolné krvné testy &nbsp;– krvný obraz, testy na syfilis, toxoplazmózu, vyšetrenie Rh protilátok u&nbsp;žien s &nbsp;Rh negatívnym faktorom, EKG,</li>
<!– /wp:list-item –>

<!– wp:list-item –>
<li><strong>34. týždeň</strong>&nbsp;– nástup na&nbsp; materskú dovolenku</li>
<!– /wp:list-item –>

<!– wp:list-item –>
<li><strong>36. týždeň</strong> – vyšetrenie na Streptococcus agalactiae, tehotenské poradne  v ambulancii pri nemocnici s  pôrodnicou</li>
<!– /wp:list-item –>

<!– wp:list-item –>
<li><strong>38. – 40. týždeň</strong> – pôrod</li>
<!– /wp:list-item –></ul>
<!– /wp:list –>

<!– wp:paragraph –>
<p></p>
<!– /wp:paragraph –>